fc2 Welcome to the Official Website of Huangshan Municipal People's Government
Home Blueprint for the Future Development Achievements Administrative Units A Charming City

Hui Culture

2018-08-23 Fish Cooked with Mutton inside (Yu Yao Yang)
2018-04-12 Shi'er and Shiji Stewed in Bamboo Tubes
2010-04-15 “Grape” Fish
2010-04-15 Royal Pot (Yi Pin Guo)
2010-04-15 Fried Odorous Bean Curd (Youjian Mao Doufu)
2010-04-15 Mandarin Fish (Chou Guiyu)
2010-04-15 Li Hongzhang Hotchpotch 
2010-04-15 fc2
2010-04-15 Soft Shell Turtle Stewed with Ham